Поиск

АвторизацияОпрос

Оцените мой сайт
 
Бас бет КӨРГИЗБЕ

КӨРГИЗБЕ

ЕРТЕ  СӨНГЕН  ЖУЛДЫЗ

Арамызда болмаса да ислеген мийнетлери менен халқымыз  кеўил төринен  жай алған инсанлар аты ҳеш қашан умытылмайды. Олардың уллы ислери жаңаланып әўладтан-әўладқа өтип бара береди. Усындай инсанлардың бири художник Байрамбай Ешбаев еди.

Б.Ешбаев 1963-жылы 1-май күни зыялылар шаңарағында дүньяға келди. «Болар бала бес жасынан белгили» дегендей бақша дәўиринде-ақ ол ҳәр қыйлы мультфильм  ҳәм тарийхый қаҳарманлардың сүўретлерин салыўға, пластилиннен ертек қаҳарманларының мүсинлерин жасаўға  қызығып, бақша апаларының нәзерине түсти.

Қарақалпақстанға белгили хормейстер, Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларына хызмет көрсеткен муғаллим, билимлендириў ағласы   Турдыбай Ешбаев  баласы Байрамбайдағы талант ушқынын көрип, оны 1986-жылы Нөкис қалалық 1-санлы балалар көркем өнер мектебиниң  сүўретлеў өнери бөлимине оқыўға берди.

Ол жерде белгили художниклер Ж.Лепесов ҳәм З.Ибрайымовларға шәкирт түсип, қыл қәлем сырларын тереңнен қунт пенен үйренди.

Байрамбай мектепте оқып жүрип-ақ ҳәр қыйлы көргизбе кешелерге қатнасып теңлеслери арасында талант көзин ашып, мақтаў жарлықлары менен сыйлықланып жүрди. Мектепти питкерип, Ташкент қаласындағы П.П.Бенков атындағы Республикалық көркем-өнер билим журтына оқыўға түсип, Өзбекстан Республикасына белгили художниклер М.Умаров ҳәм Ҳ.Мирзахмедовлардан тәлим алды.

Б.Ешбаев түрли жөнелислерде қәлем тербетти. Халқымыздың тарийхын, үрп-әдет, дәстүрлерин дүньяға танытыўды мақсет еткен ол диплом жумысында «Посқан ел» картинасын салып, устазлары тәрепинен айрықша баҳаланды. Художник колледжде оқып жүрген гезлеринде тәбият қойнына тез-тез шығып, тәбияттың  әжайып   көринислерин сызып, картиналарда сәўлелендирди.

Жас художник оқыўды табыслы питкергеннен соң, Нөкис қалалық халық билимлендириў бөлимине қараслы Қ.Сайыпов атындағы орта мектепке жумыс­қа келди. Бул жерде де көплеген көргизбелер шөлкемлестириў менен бирге, шәкиртлер таярлады.  Шәкиртлери менен районларға шығып, тәбият көринислерин  салды.

Әттең, таланлы художник өмириниң әйне жасаратуғын, күш-қуўатқа толған  eq жасында бул әлемди тәрк етти.

Жақында Қарақалпақстан Республикасы Үлке- таныў музейинде   «Ерте сөнген жулдыз» атамасында марҳум художниктиң  дөретиўшилигине арналған көргизбе шөлкемлестирилди. Көргизбеге марҳум художниктиң ата-анасы, жақын туўысқанлары, жора-жолдаслары, қәдирдан устазлары қатнасты.

Көргизбеде Қарақалпақстан Республикасы Мәденият ҳәм спорт ислери минис­три Қ.Турдыев сөзге шығып художниктиң ислеген мийнетлерин,  оның дөретиўшилик жолын жоқары баҳалап еске алды. Оны тәрбиялап камалға келтирген ата-анасына миннетдаршылық билдирди. Художниктиң қал­дыр­ған мийраслары хал­қымыз ядында  сақлана беретуғынлығын айтып өтти. Бүгинги күни де художниктиң қалдырған мийраслары Қарақалпақстан Республикасы Үлкетаныў музейинде  сақланып, оқыўшылар нәзерине усынылмақта.

Кешеде усы музей директоры С.Нурабуллаева, «Алтын мийрас» қоры директоры А.Сапарова, Есжан бақсы атындағы көркем-өнер мектебиниң директоры М.Тарийховлар шығып сөйледи. Устазлары художниктиң  туўма қәбилет ийеси екенлигин айрықша атап өтти.

Байрамбай Ешбаев сал­ған картиналарды тамашалар екенбиз, оның қалдырған мийраслары халқымыз ядында узақ сақланып қала береди деген ойдамыз.

З.ЕРЕКЕЕВА.


«Бүгин биз демократиялық процесслерди тереңлестириў, халықтың сиясий белсиндилигин арттырыў, пуқаралардың мәмлекетимиздиң сиясий ҳәм жәмийетлик турмысындағы әмелий қатнасы ҳаққында сөз етер екенбиз, әлбетте, мәлимлеме алыў еркинлигин тәмийинлемей, ғалаба хабар қуралларын адамлар өзиниң пикир ҳәм идеяларын, жүз берип атырған ўақыяларға өзлериниң мүнәсибетин ҳәм позициясын еркин билдиретуғын минберге ерисип болмайтуғынын жақсы билемиз.

Бәршеге мәлим, пуқаралардың мәлимлеме тараўындағы ҳуқық ҳәм еркинликлерин тәмийинлеў мәселеси инсанның мәлимлеме алыў, мәлимлемени ҳәм өзиниң жеке пикирин тарқатыў ҳуқықы ҳәм еркинлигин өзине жәмлеген болып, бул Өзбекстанда демократиялық жәмийет тийкарларын қурыўдың әҳмийетли шәрти, керек болса, тырнағы болып есапланады».

Ислам Кәримов

 

Архив

2018
Октябрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031