Поиск

АвторизацияОпрос

Оцените мой сайт
 
Бас бет Журналистлик изертлеўлер Садағаң кетейин қағаз көтере береди-аў…

Садағаң кетейин қағаз көтере береди-аў…

Ямаса жолаўшы тасыўшы кархана баслықларына Ашық хат

Соңғы жылларда бәрше тараўларда, соның ишинде жәмийетлик транспорт саласында сервис ҳәм хызметлерди жоқары дәрежеге көтериўге айрықша дыққат қаратылып атыр. Қаламызда ҳәм районларда халқымыздың узағын жақын етип хызмет көрсетип атырған автомашиналар дизбегин көрип көзиң қуўанады. Деген менен, айырым жағдайларда жолаўшылардың наразылығын көрип, әттең дейсең…

 

Бизге келген шағымлар…

 

Редакциямызға қоңыраў еткен жолаўшы негедур өзин таныстырғысы келмеди, бирақ тыңлаўға мәжбүр болдық.

 

 

- Мен Қызкеткен посёлкасы турғыны боламан, пайтахтымыздың орайында жайласқан мәкемелердиң биринде ислеймен. Мен барқулла қала орайынан 12, 21, 25-жөнелисли маршрутлы таксилерде қатнайман. Булл жөнелистеги маршрутлы таксилердиң жол ҳақысы күндизи 600 сўм, ал, кешки саат бестен кейин тийкарсыз 1000 сўмға көтериледи. Бул жағдай мени ҳәм бизиң аймақ турғынларында наразышылық туўдырмақта.

Ҳүрметли редакция жәмәәтинен жөнелисли таксилерде орын алып атырған тийкарсыз жол ҳақының асырыўларын не себеп жүз берип атырғанлықларын тийисли уйымлардан анықластырып бериўиңизди сорайман.

 

Ҳүрметли редакция жәмәәти!

 

Мен Парахат Жумабаев Сараншада жасайман. Мен Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтының студентимен. Бизлерге түски мезгил оқыў болғанлықтан сабақтан кешки мәҳәл қайтамыз. Оқыўдан соң қайтарда 11- маршрутлы таксиди күткенимизден пайдасы жоқ. Себеби, ол университет студентлеринен аўыспайды. Бәрҳа толы келеди. Ал, 8- жөнелисли автобустың ҳәрекети тоқтап қалады. Сонлықтан мен ҳәм мендей студент жаслар 47- маршрутли таксиге, яғный орайлық базарға барып миниўимизге туўра келеди. Тилекке қарсы бул маршрутлы такси айдаўшылары геўгим түсер түспестен «проезд 1000 сўмнан» деп бақырып шығады. Ал, инсабы барлары 700-800 сўмнан алады. (700-800 сўм пул емес пе? Автор)

Ал, 35- маршрутлы такси айдаўшыларына рахмет. Себеби, олардың жөнелиси алыс болыўына қарамастан жол ҳақына бир сўмда зыят қоспайды. Лекин, олардың жөнелиси бизлер тәрепке алыслық етеди. Ал, 47- маршрут айдаўшылары жолы қысқа болыўына қарамай жол ҳақыны көтерип айтады.

Усы мәселелер бойынша журналистлик изертлеў жүргизип жол ҳақылардың баҳасын анықластырып бериўиңизди соранамыз.

 

Геўгим түссе «я Алла» деймиз…

 

Бул шағым хатлар тийкарында биз журналистлик изертлеў жумысын жүргизип көрдик . Тексериўимиз барысында ҳақыйқатында да арза ийелериниң келтирген мағлыўматлары анық екенлигин анықладық. Буннан тысқары жөнелисли маршрутлы такси айдаўшыларының өз жумысына бийпарқ қараўы, жолаўшыларға қопал түрде қатнас жасаўы, гей бир Дамас авто көликлердиң қапыларының толық жабылмаўы, авто машина айдап баратырған айдаўшылардың қол телефоннан пайдаланыўы ҳәм басқада бир қанша кемшиликлерди көрдик.

Бир сапары Дамас машинасының артқы бөлегинде бес адам болыўына қарамастан айдаўшы жолда қол көтерген еки жолаўшыны да қоса алып кетиўге дәрҳал тоқтаған пайтлары оның көзлери еки жолаўшы еки мың болып көрингендей болды. Олар да мингесип алғаннан соң сол еки жолаўшының бир-бирине терис қарасып отырғаны балалығымызда оқыған Х.Сапаровтың

Өкпелеген баладай,

Бир-бирине қарамай,

Еки «С» отыр бул қалай?-деген жумбақ қосығын ядыма түсирди.

Және де геўгим мәҳәлинде орайлық базардағы турған айдаўшылар жол ҳақы 1000 сўмнан алып атырғанлығын анықладық. Сол кешки мәҳәли минген жолаўшылардың бири болса жол ҳақыны сорап болып: -Геўгим түссе өзи я алла деймиз-аў!-деп наразылық кейпиятында мингесип кете берди…

Мәселе қаралса да …

 

Биз топлаған мағлыўматлар бойынша Нөкис қаласы ҳәкимиятына қараслы «Нөкистранспорты» басқармасында болдық. Басқарма басшылығы жол қойылып атырған тәртип бузыўшылық ҳалаты бойынша пайтахтымыздағы жөнелистеги бәрше жолаўшы тасыўшы карханалар баслықларының қатнасында жыйналыс өткерди ҳәм тийисли тапсырмалар берилди. Жыйналыста Нөкис қалалық мәмлекетлик салық инспекциясы тәрепинен Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2006-жыл 9-март күнги «Автомобиль транспортларында жолаўшыларды тасыў бойынша исбилерменлик ислериниң түрлерин әмелге асырыў тәртиби ҳаққында»ғы 303-санлы қарарының орынланыўы бойынша өткен жыл ноябрь ҳәм декабрь айлары ишинде жүз берген 53 нызам бузыўшылық жағдайлары ҳаққында да айтып өтилди.

Жыйналыста киши көлемли автобус жөнелислеринде жол ҳәрекети қәўипсизлигин тәмийнлеў тийисли басшыларға қатаң тапсырылды, жол ҳақы баҳасын белгиленген тарифтен асырмаўды қатаң талап етиў ҳәм басшылар тәрепинен автотранспортлардың жөнелиске шығардан алдын техникалық ҳәм айдаўшылардың медициналық көриктен өтиўлерин қадағалаў және бир мәрте ескертилди.

Мен бул шешимнен қанаатланған ҳалда жағдайдың жақсыланыўына исенген едим. Бирақ, бул қәтержамлық узаққа созылмады. Мине, жыйналыс өткенине де бираз ўақыт болды. Деген менен, тапсырмалар сол турысында қалып қойды.Жөнелис тендер басшыларының ўәделери тек ўәде болып қалды. Енапаттай қағазда ўәдени берген кархана басшыларының ўәделери қағазда ғана қалып қойды.

Әлбетте, көпшилик жөнелистеги автомашиналардың биразы шәртнама менен ижара тийкарында ислейди. Буның өзине тән машқалалары болыўы тәбыйғый. Бирақ, мусылманшылықта ийман-инсап деген әзелий қәдириятлар бар емес пе? Сонлықтан жолаўшылар, яғный тутыныўшылардың ҳуқықын қорғай отырып, тийисли тараў басшылары бул бойынша айқын иләжлар көреди деп үмит етип қаламыз…

Комментарии 

 
#2 bekbay 26.05.2012 06:57
Коррупция, парахорлық уқсаған жаман иллетлерге қарсы гүресиўде де веб-сайтымыз республикада жетекшилик етеди деген үмиттемен!!! деген жонелисинизди толык коллап-кууатлаймыз"
Деген менен парахорлык маселесинде бурыннан-сонга "Акыл пара береди, акмак бара береди" дегенге веб-сайт агзаларынын коз-карасын, пикирин билсем деп едим. Парахорлык деген даслеп сыйлык,туринде болып, сол адамнын жаксылыгына кеулин билдириу, миннетдаршылык етиуден басланса керек.
Усы маселе-машкалага теренирек журналистлик изертлеу жургизип, ортаклассак деп едим. Кутемиз!
 
 
#1 Aza 03.05.2012 18:40
Bul jolda toqtap qalman, bul isti nizamli tiykarlarda ele de toqtatpan, lazim bolsa basqa da tiyisli jerlerge murajat etin.
 

«Бүгин биз демократиялық процесслерди тереңлестириў, халықтың сиясий белсиндилигин арттырыў, пуқаралардың мәмлекетимиздиң сиясий ҳәм жәмийетлик турмысындағы әмелий қатнасы ҳаққында сөз етер екенбиз, әлбетте, мәлимлеме алыў еркинлигин тәмийинлемей, ғалаба хабар қуралларын адамлар өзиниң пикир ҳәм идеяларын, жүз берип атырған ўақыяларға өзлериниң мүнәсибетин ҳәм позициясын еркин билдиретуғын минберге ерисип болмайтуғынын жақсы билемиз.

Бәршеге мәлим, пуқаралардың мәлимлеме тараўындағы ҳуқық ҳәм еркинликлерин тәмийинлеў мәселеси инсанның мәлимлеме алыў, мәлимлемени ҳәм өзиниң жеке пикирин тарқатыў ҳуқықы ҳәм еркинлигин өзине жәмлеген болып, бул Өзбекстанда демократиялық жәмийет тийкарларын қурыўдың әҳмийетли шәрти, керек болса, тырнағы болып есапланады».

Ислам Кәримов

 

Архив

2018
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31