Поиск

АвторизацияОпрос

Оцените мой сайт
 
Бас бет Шығармалар Проза

Проза

ӘРМАНЛАР ЕПКИНИНДЕГИ ТЕҢИЗ...

(Фантастикалық гүрриң)

Кешки шынығыўынан қайтып киятырған Базарбай үйиниң алдындағы жоңышқа атызда турып, бир-еки рет суўық демин алды. Жоңышқалардың үстинде жыландай оратылып алқымынан алып турған сары шөплерди көрип, тигилип қарап қалды:—Бул дүньяның исине ҳайрансаң?! Әлле қандай тамыры жоқ өсимлик, тамыры беккем өсимликлерди набыт қылмақта?!

Әтирапты қараңғылық қаплай баслады. Сол пайыт аспаннан аққан жулдызҒа мегзес әлле қандай жылтыраған бир нәрсе жоңышқалықтың ортасына түсти. Базарбай барып көрсе, жылтырап нур шашып турған әжептәўир қутыша екен. Жигитте әри ҳүрей, әри қызығыўшылық пайда болды. Қызығыўшылық басым келип, аса бир сақлық пенен қутышаны әсте қолына алып, аша баслады. Қутының ишинен бир бет қағаз шықты. Онда Қытай жазыўына мегзес жазыў белгилери бар еди.

 

АТҚАН ТАҢЛАРҒА ИСЕНЕМЕН...

(Новелла)

Минекей, сиз айтың? Өмирде ҳәр бир инсан, мейли ол қыз болсын, жигит болсын муҳаббат туйҒысын басынан өткереди.

Усындай муҳаббат туйҒысын Жамила Гайлиева да басынан өткерди. Ўақыялардың ҳәммесин сизлерге Жамиланың тилинен баян етпекшимен:

—Аўылым өзиме жүдә сулыў, кишкене болса да еркин нәпес алып, өзимди жеңил сеземен. Аўыл турмысы жүдә қурамалы. Көплеп қызықлы ўақыялар болып турар, олардың гей бирлери аўылҒа даңҒара болса, гей биреўлери жүреклерде мәңгиге сыр болып қалады.

 

КӘРАМАТЛЫ ЕСИК

(гүрриң)

Жүзлери солғын, аяқ басыўлары ҳәлсиз бир жигит үйдиң есигиниң алдына келип иркилди. Есикти ашып ишкериге кирейин десе, қандай да бир күш тосқынлық етер еди. Өзиниң туўылып өскен үйиниң есигин ашыўына төмендеги өзи менен болып өткен мына ҳәдийселер кесент етип, теңдей табаны тартпай қалды.

...Үлкен үмитлер менен Нөкиске оқыўға түскен Нурылла жатақханаға орналасып, китапханадан китап алып түнлери көзлерине уйқы уялағанына қарамастан «сыпыртып» оқый берди. Буннан тысқары ол спорт пенен шуғылланып, жарысларда жақсы нәтийжелерге ерисе баслады. Оның менен бирге жатақханада өзи менен теңлес Муўса ҳәм Бек исмли еки бала жасайды. Бул екеўи көбинесе көше адамларындай түнлери көше гезер еди. Екеўиниң де бойлары бир-бирине теңлес, бирақ жүзлери усамаған.

 

«Бүгин биз демократиялық процесслерди тереңлестириў, халықтың сиясий белсиндилигин арттырыў, пуқаралардың мәмлекетимиздиң сиясий ҳәм жәмийетлик турмысындағы әмелий қатнасы ҳаққында сөз етер екенбиз, әлбетте, мәлимлеме алыў еркинлигин тәмийинлемей, ғалаба хабар қуралларын адамлар өзиниң пикир ҳәм идеяларын, жүз берип атырған ўақыяларға өзлериниң мүнәсибетин ҳәм позициясын еркин билдиретуғын минберге ерисип болмайтуғынын жақсы билемиз.

Бәршеге мәлим, пуқаралардың мәлимлеме тараўындағы ҳуқық ҳәм еркинликлерин тәмийинлеў мәселеси инсанның мәлимлеме алыў, мәлимлемени ҳәм өзиниң жеке пикирин тарқатыў ҳуқықы ҳәм еркинлигин өзине жәмлеген болып, бул Өзбекстанда демократиялық жәмийет тийкарларын қурыўдың әҳмийетли шәрти, керек болса, тырнағы болып есапланады».

Ислам Кәримов

 

Архив

2018
Октябрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031